Loyaliteits-petysjelist. 

Stypje ús om de erkenning sichtber te meitsjen.

 

  • Wy Friezen binne in erkend nasjonale minderheid. Sûnt 2005 wurdt dat ek by ferdrach erkend. Wy binne sadwaande in erkend ‘folk’, mei in eigen taal en kultuer. It iennichste yn Nederlân. As erflitters fan ien fan de âldste folken út de noardlike Europeeske kontreien achtsje wy it in ûnrjocht dat ús erkende identiteit ‘Fries’ noch altiten net in plakje krije kin op in identiteitskaart, paspoart of yn de gemeentlike basisadministraasje. Dy diskriminaasje moat mei gauwens in ein oan komme. It is skealik foar ús selsbewustwêzen. Doekele Brouwer is ús yn 1951 al foargongen en waard as ‘Friesch’ ynskreaun by de Keamer fan Keaphannel. Ik tink dat wy as Friezen it rjocht hawwe moatte om yndividueel foar ússels te beslissen oft wy as Nederlânske Steatsboargers ús (folks)nasjonaliteit mei it wurd ‘Fries’ oanjaan wolle. Dat soe dochs mooglik wêze moatte? 


  • In oar punt is dat ús Fryske taal noch altiid net sichtber is op offisjele ID-bewizen wylst it in offisjele Rykstaal fan Nederlân is. Dy taaldiskriminaasje moat mei gauwens in ein oan komme. Der is genôch juridyske grûn om eleminten fan ús taal as skaaimerk sichtber op identeitspapieren te setten. Mar dan moatte wy it al wolle en kenber meitsje!


Fine jo dat ek? Dan kinne jo dêroan meihelpe troch jo namme te setten op ûndersteande loyaliteits-petysje list.
 

 
1-12-09-2007 16:47-Frans W.Koning- ûndernimmer (Koningshof)-Aldehaske
2-19-09-2007 01:10-Wolter Jetten- Bestjoerslid Ried fan de Fryske Beweging-Ljouwert
3-19-09-2007 21:45-Pascal Anton- Studint-Ljouwert
4-23-09-2007 21:20-Lammert vd Sluis- ûndernimmer (ûnderhaldsbedriuw)-De Harkema
5-23-09-2007 22:22-Eric Hoekstra- Wittenskipper-Ljouwert
6-25-09-2007 23:25-Cornelis van der Wal- Skriuwer-Grins
7-26-09-2007 09:05-Sytze T. Hiemstra- Learaar, bestjoerslid FFU, VLLT, Fryske Rie, RfdFB-Drachten
8-28-09-2007 15:52-Seye Herke Brinkman- Timmerman/hanneler yn allerhande-Skulenboarch
9-29-09-2007 00:26-Jelmer van der Hem- studint-Grins
10-29-09-2007 15:06-Jelle van der Meulen- Learaar-Castricum
11-29-09-2007 18:54-Repkes van der Leest- Bakker-Burgum
12-29-09-2007 19:42-M. Tjerkstra- Learaar-De Jouwer
13-29-09-2007 21:19-Edwin de Groot-Teamleider Chirurgie-Aldehaske
14-29-09-2007 21:37-Ate Grypstra-Dosint Ingelsk/Studint Frysk/Skriuwer en Oersetter-Bûtenpost
15-30-09-2007 14:28-Lolke Huitema-Konstructie Bankwerker/lasser-Tersoal
16-30-09-2007 14:30-C.E. Meinen-Heeringa-Sikenfersoargster-Tersoal
17-30-09-2007 14:36-E.H.Meinen-Dosint -Tersoal
18-30-09-2007 21:21-Willem en Tjitske Schievink-Undernimmers (`t Postwinkeltsje)-De Harkema
19-30-09-2007 21:51-Hindrik ten Hoeve-Earste Keamerlid foar de OSF-Stiens
20-01-10-2007 10:17-Ynse Jelle Kalsbeek-telecom-Hoorn
21-01-10-2007 10:24-Egbert van der Meulen-Alg.mederwerker-Dokkum
22-01-10-2007 11:04-Rient.G.Tienstra-Pensjonearre-Drachten
23-01-10-2007 11:47-Frits Sieswerda-CAD/GIS Consultant-Winsum
24-01-10-2007 12:02-H.J.Redczus-Keunstner-Ljouwert
25-01-10-2007 12:04-Melle Kloosterman-Undernimmer-Bûtenpost
26-01-10-2007 12:14-Frans Kloosterman-Beamkweker/ hanneler-Bûtenpost
27-01-10-2007 12:19-K.C.Kerstma-Chauffeur TNT-Drachten
28-01-10-2007 12:28-Jan Lautenbach-Financial Controller-Aldwâld
29-01-10-2007 12:33-Hester Zeldenrust-Bangma-mem-balk
30-01-10-2007 12:56-Cor Koopmans-Financieel manager-Amsterdam
31-01-10-2007 14:58-Gerrit Gerlofsma-meganysk ûntwerper romte ûndersiik-Frentsjer
32-01-10-2007 16:14-H.Folkersma-ICT-er-Drachten
33-01-10-2007 16:16-Bas vossen-journalist-nijmegen
34-01-10-2007 16:22-Thaeke Johannes Kuipers-Undernimmer (ICT)-De Rottefalle
35-01-10-2007 16:27-Wobbe Atsma-Skriuwer-Drachten
36-01-10-2007 16:37-Tjibbe Brinkman-Riedslid-Twizel
37-01-10-2007 16:40-Hindrik Bruinsma-Kompjoter programmeur-Grins
38-01-10-2007 16:41-Merijn de Jong-matroas-Grins
39-01-10-2007 16:49-Jelmer Hitzert-Studint-Grins
40-01-10-2007 16:53-Jhr.Menno L.de Blocq van Scheltinga-oars-E 29110 MONDA
41-01-10-2007 16:53-Johannes Hiemstra-Financieel Medewerker-Den Haag
42-01-10-2007 17:08-Meyke Steggerda-amtner-Rotterdam
43-01-10-2007 17:08-Jelmer Stienstra-Keukenassistent-Menaam
44-01-10-2007 17:38-André van der Meer-Feilingmeiwurker op Blommefeiling Aalsmeer-Hoofddorp
45-01-10-2007 18:05-S. R van der Meulen (Sije)-útsetter/printer wegenbou-Wynjewâld
46-01-10-2007 19:09-Willem Schoorstra-Skriuwer-Ternaard
47-01-10-2007 19:16-Fokke sytema-niks-harns
48-01-10-2007 19:18-Gerben Huberts-Belestingamtner-Roermond
49-01-10-2007 19:22-H. van Dijk-Rij-instructeur-Wolvega
50-01-10-2007 19:31-J.Hoogland-Boekhâlder-Hallum
51-01-10-2007 19:34-R. de Bruin-oars-Grins
52-01-10-2007 19:34-Arjan Monsma-ingenieur-Wynjewald
53-01-10-2007 19:39-Auke Swart-Postrinder-Balk
54-01-10-2007 19:40-Thede Boysen-Angestellter/staffer-Flensburg / Germany
55-01-10-2007 20:03-M. Jagersma-oars-Kolderwâlde
56-01-10-2007 20:27-Thys van der Veen-argivaris-Dokkum
57-01-10-2007 20:28-Koba Makkinga-húsfrou-Dokkum
58-01-10-2007 20:30-Gosse Aardema-wrotter-de Lemmer
59-01-10-2007 20:31-Willem Wouda-Skoallelieder-Droegeham
60-01-10-2007 20:32-Hillie de Koe-ja/nee/as oars-de Lemmer
61-01-10-2007 20:34-G. van der Meulen-Fertaler/beikweker-Baflo 
62-01-10-2007 20:35-Berber Aardema-VWO-de Lemmer
63-01-10-2007 20:37-Gerard van der Heide-Wurkteugkundige-Drachten
64-01-10-2007 20:47-Th. Feddema-Meiwurker Min. v. Just./Foars. bestj. FNP-Dongeradiel-Raard
65-01-10-2007 20:56-Jan-Ale van der Ploeg-krekt ôfstudearre studint planology-Grins
66-01-10-2007 21:25-Steffen van der Wal-IT'er-Drachten
67-01-10-2007 21:52-Uilke -gjin-Burgum
68-01-10-2007 21:53-Johan hielkema-servicemonteur-jubbega
69-01-10-2007 22:01-Pieter de Jong-Magasynmeiwurker-Snits
70-01-10-2007 22:03-Erik Talsma-Maatskiplikwurker-Ljouwert-stêd
71-01-10-2007 22:36-G.D. Hulshoff- Boersma-Fryske taal en kultuerstúdzje yn Grins-Boalsert
72-01-10-2007 23:22-Johannes Rozenga-Ynstrumentaasje teknikus-Amsterdam
73-01-10-2007 23:22-Martijn Zuiderbaan-Student-Warkum
74-01-10-2007 23:23-Femme Rein Venema-Har un autobedriuw-de Harkema
75-01-10-2007 23:27-Gerda Weening-Hûsfrou-de Harkema
76-01-10-2007 23:31-Freerk jan oosterhuis-Communicatiesystemen-Groningen
77-02-10-2007 01:07-Atze Schuilenga-Gjin.-Roosendaal. NL 4708 DM
78-02-10-2007 01:17-Akke Zijlstra-postbesoarger-Hantum
79-02-10-2007 01:46-Siebren Boschma-Studint-Grins
80-02-10-2007 05:24-Popke Dieuwko Postema-Historikus-Lelystêd
81-02-10-2007 07:26-Liuwe H. Westra-dûmny-Lollum
82-02-10-2007 07:46-Sietse T, Piersma-keapman-Ouster Nijegea 
83-02-10-2007 09:24-Bauke Sieswerda-Âld learaar Elektrotechnyk-Winsum Frl.
84-02-10-2007 09:29-Wiepke L.-skoalle -Ealahuzen
85-02-10-2007 11:20-Hielke Visser-Project Controller-Amsterdam
86-02-10-2007 11:23-Roel Wytse Teunissen-Learareoplieding Frysk jier trije-Feanwâlden
87-02-10-2007 11:26-sikko de jong-riedslid FNP Tytsjerksteradiel-ryptsjerk
88-02-10-2007 11:27-Ineke de Jong-Dijkstra-lid FNP Tytsjerksteradiel-ryptsjerk
89-02-10-2007 12:06-Piet Reitsma-oars-Oentsjerk
90-02-10-2007 12:21-Jelte Westra-Rjochten, Grins-Ie
91-02-10-2007 13:33-Sjoukje Toering-Arts/Wittenskipper-Amsterdam
92-02-10-2007 14:15-Alexandra Yildiz-oars-Kaiserslautern,Germany
93-02-10-2007 15:43-Jorrit Rodenhuis-Studint Bedriuwskunde-Grins
94-02-10-2007 16:38-Vincent Postma-Operator yne zûvel-Warkum
95-02-10-2007 16:47-Jan de Vries-Sûnder berôp-Baguio City, Filippijnen
96-02-10-2007 16:57-Johan Cnossen-wurkleas-Drachten
97-02-10-2007 17:08-Siem de Vlas-túnfoarmjouwer-Ljouwert
98-02-10-2007 17:17-Johannes Attema-elektrotechnysk ingenieur-Ljouwert
99-02-10-2007 17:32-Jan Romkes van der Wal-Pastoar-Boalsert
100-02-10-2007 17:37-Bareld Nijboer-Wurktarieder Kabeltillefyzjebedriuw-De Harkema
101-02-10-2007 18:12-albert jan hoogterp-op it stuit wurkleas-raard
102-02-10-2007 18:13-coby spinder veenstra-hûsfrou-de harkema
103-02-10-2007 18:14-freddy spinder-timmerman-de harkema
104-02-10-2007 18:48-Torsten Bruns-26802 Moormerland / Germany-Königsstraße 69e
105-02-10-2007 19:20-J.N.C.M. van der Laan-Veehouder-Assendelft
106-02-10-2007 19:21-I.J.Haartman-Veehoudster-Assendelft
107-02-10-2007 19:25-Sietske Swart-van der Brug-amtner-Balk
108-02-10-2007 19:35-geart van der velde-Undernimmer-droegeham
109-02-10-2007 20:21-G. van der Heide-Ferkeper-Drachten
110-02-10-2007 20:37-Rikele Goaitzen Hollema-ûndernimmer-Earnewâld
111-02-10-2007 20:57-Jehannes Drost-boer-Ginnum
112-02-10-2007 21:12-A de Jong-oars-rotterdam
113-02-10-2007 21:48-E. Gerben van Snits-Fersoargende Nachttsjinst-Snits
114-02-10-2007 21:57-Rommert Tjeerdsma-Skriuwer-Marrum
115-02-10-2007 23:05-Jan Meijer-Service-monteur-Wynjewald
116-03-10-2007 00:40-Ellen Wester-kapster-Earnewâld
117-03-10-2007 00:40-Piter Reitsma-Leraar Ingelsk twadde jier-Damwâld
118-03-10-2007 09:03-Netty Leistra-xxx-Grins
119-03-10-2007 09:36-Gerber van der Graaf-Dr. Ir-Barcelona (Catalonie)
120-03-10-2007 09:54-Sikko Pander-Glasbedrijf-Drogeham
121-03-10-2007 11:51-Wiebe Lageveen-oars-Frjentsjer
122-03-10-2007 13:26-roel jorritsma-ûndernimmer-rijssen
123-03-10-2007 14:23-Oppie de Haan-oars-Eastermar
124-03-10-2007 15:22-B. de Boer-Pensjonearre militêr-Feanwâlden
125-03-10-2007 16:22-David Kooistra-studint-Velp (Gelderlân)
126-03-10-2007 16:24-Pieter Damstra-Medisch Technicus-Munein
127-03-10-2007 16:27-Akke Hansma-Salarisadministrateur-Munein
128-03-10-2007 16:39-Ed Knotter-learaar Frysk-Beetstersweach
129-03-10-2007 16:41-Angela Glashouwer-Studint-Duiven
130-03-10-2007 17:26-T. Oosterman-Pensjonearre-de Harkema
131-03-10-2007 18:58-Folkert de Jong-theologie-Utert
132-03-10-2007 19:33-Jasper Erwin van der Wal-skriuwer/boer-Blije
133-03-10-2007 20:21-van der Heide-magasyn meiwurker-De Tille
134-03-10-2007 20:39-wiebren couperus-oars. In Fries is ommers dochs wat oars. Hat in fin mears as in bears!-rottum, fryslân
135-03-10-2007 20:42-Andre van de Loo-Ja-Wanswert
136-03-10-2007 20:45-Jacob Hoekstra-Studint, FRYSLAN BOPPEE!!!-Wanswert
137-03-10-2007 21:15-Cindy-Radio-Heeg
138-03-10-2007 21:43-Karin Hoekstra-Studinte-Wânswert
139-03-10-2007 21:45-Frâns Hoekstra-veehâlder-Wânswert
140-03-10-2007 21:46-Baukje Hoekstra-Bejaardenfersoargster-Wânswert
141-03-10-2007 21:47-YI Ruiter-ryksamtner-Ede
142-03-10-2007 21:59-jantina-studzje-anjum
143-03-10-2007 22:13-Alwin Schoorstra-Student-Ternaard
144-03-10-2007 22:16-Jappie Hoekstra-Boer-Jislum
145-03-10-2007 22:17-Aukje Hoekstra - V/d Bosch-oars-Jislum
146-03-10-2007 22:25-Andre Dijkstra-Skoalle-Hallum
147-04-10-2007 00:26-Sjoerd Kingma-HBO Verpleegkunde-Drachten
148-04-10-2007 10:07-Lars Harms-oars-Koolnbütel, Nordfraschlönj
149-04-10-2007 11:52-B Stienstra -oars-Eastermar
150-04-10-2007 15:07-Harmen Bosma-Stúdzje HBO Miljeukunde-Nijemardum
151-04-10-2007 18:31-Sipke Tjerkstra-Sjaufeur-De Jouwer
152-04-10-2007 18:48-Cor Attema-Studint ICT-Ljouwert
153-04-10-2007 19:06-T.Hoekstra-Hûsfrou-De Harkema
154-04-10-2007 19:37-Louis Lyklema-oud burgemeester achtkarspelen-Kollum
155-04-10-2007 21:21-Martijn Brouwer-Verpleegkundig MBO -Farebuorren
156-04-10-2007 22:32-Wijbe Kl. Postma-skoalmaster-Eastermar
157-05-10-2007 01:00-Kees de Groot-Undernimmer (Cafe/Snackbar 't Hoekje)-Twizel
158-05-10-2007 01:01-Gea de Groot- van Hiel-Cafe snackbar 't Hoekje-Twizel
159-05-10-2007 07:38-Alberta Groenhof-Oosterman-Philips meiwurkster-De Harkema
160-05-10-2007 11:48-Broer Terpstra-Wenningbou-Twizelerheide
161-05-10-2007 18:13-Pieter Elzinga-Gemeente meiwurker-Twizel
162-05-10-2007 18:14-Jitze Postma-Timmerman-Twizel
163-05-10-2007 22:57-Yvonne Hoekstra-Fersoargende (VZ)-De Harkema
164-06-10-2007 00:28-Freerk Hoekstra-Magasynmeiwurker-Augustinusga
165-06-10-2007 00:36-Janke Veensma-Fersoargende -Augustinusga
166-06-10-2007 07:38-Wiepie Smid-Foeger-Twizel
167-06-10-2007 10:57-Gjalt Nijboer-vut-De Harkema
168-06-10-2007 13:33-Kerst Huisman-histoarikus/publisist-Ljouwert
169-06-10-2007 18:50-Iep Oosterman-vd Meulen-Hûsfrou-De Harkema
170-07-10-2007 12:06-Jantsje Rijpma-Meiwurkster Steinfort-Seisbierrum
171-07-10-2007 12:19-Luite Jetten-pensioen-It Hearrenfean
172-08-10-2007 11:04-Tsjitske Toering-Studint genêskunde-Grins
173-08-10-2007 18:26-Erik de Vries-Controller-De Like
174-08-10-2007 22:22-Joast vd tún-fuotbaltréner-droegeham
175-09-10-2007 09:18-Wiepke Wierda-ûndernimmer-Staveren
176-09-10-2007 09:19-Geeske Visser-jongeren werkster-Staveren
177-09-10-2007 15:36-C.Wagenaar-oars-Arm. de Pêra -Portugal
178-10-10-2007 08:58-Jan van der Vlugt-ambtner-Aldehaske
179-10-10-2007 10:02-michel lucien van der veen-beveiligingsbeambte-dordrecht
180-10-10-2007 13:40-Anne van der Meulen-MID-Dokkum
181-10-10-2007 20:08-Ate de Boer-Ûnderhaldmonteur-Aldegea (Smellingerlân)
182-10-10-2007 22:42-Conny van der Zee-beveiliging-Dordrecht
183-10-10-2007 23:16-P.Fopma-Piloot-Zuid Scharwoude
184-12-10-2007 07:37-Oene Bakker-âld Timmerman-De Harkema
185-12-10-2007 13:13-Niels Jongsma-detailhandel-Twizel
186-12-10-2007 16:54-wytske van der schaaf-mem en húsfrouw-nes
187-13-10-2007 09:34-Timo Jepkema-studint-Lekkum
188-13-10-2007 11:47-Klaas Abe Kamstra-bedriuwslieder taxi vd Pol Bitgum-Bitgum
189-13-10-2007 13:41-Jort Jan Hans Bergsma-International business and management -Ljouwert
190-13-10-2007 13:41-Titus Bergsma-ûndernimmer-Easterein
191-13-10-2007 13:42-Rigt Dykstra-Bergsma-ûnderwiiser -Easterein
192-13-10-2007 14:01-Gea de Jong-reintegraasje meiwurkster-De Jouwer
193-13-10-2007 14:03-Abele Willem de Jong-fertsjinwurdiger yn e jachtbouw-De Jouwer
194-13-10-2007 14:04-H. B. Dykstra-Bankemployé-Menaem
195-13-10-2007 14:07-Jelle Hofstra-Electrotech.ingeneer-Gorredijk
196-13-10-2007 14:57-Ate de Jong-Fries - en ek in bytsje wrâldboarger-Dronryp
197-13-10-2007 15:15-Afke Rodenhuis-learkrêft basisûnderwiis-Drachten
198-13-10-2007 15:16-Jacob Hooghiemstra-consultant-Drachten
199-13-10-2007 17:52-Hidde Louwes-Frachtweinsjaufeur-Gaestmar
200-13-10-2007 18:56-Kees Westra-konsierzje- underwiis-Gytsjerk
201-13-10-2007 20:30-Karst Hoekstra-meiwurker HC Ljouwert-Grins
202-13-10-2007 21:19-Tseard Hoekstra-Re-integraasje coach/bestjoerslid FNP-ôfd.Ljouwert-Ljouwert
203-13-10-2007 22:13-Andries van Buiten-Koopmans-Husman-Gerdyk
204-13-10-2007 22:14-Trienke van Buiten-Koopmans-Bankmeiwurker-Gerdyk
205-14-10-2007 09:49-Meine Walsweer-Pensjonearre. Wie ynspekteur fan polysje.( û.o. H.B. bestjoerslid FNP-Stiens
206-14-10-2007 11:12-Trijntje Mijnheer- vd Meulen-Hûsfrou-Wolvega
207-14-10-2007 11:20-Lutske vd Meulen-Alma-Hûsfrou-Ravenswoud
208-14-10-2007 11:36-Jan senior vd Meulen-Hûsman-Ravenswoud
209-14-10-2007 12:07-Auke Wassenaar-ôffalferwurker-Bitgummole
210-14-10-2007 12:09-Tjitske Lettinga-resepjeniste-Bitgummole
211-14-10-2007 12:10-Bertine Wassenaar-skoalle-Bitgummole
212-14-10-2007 12:12-Arjen. G. Brouwer -Bin 91 jier en broer fan Doekele. G . Brouwer -Nijlânstate te Ljouwert
213-14-10-2007 13:34-Famylje Pel-Oars-it Hearrenfean
214-14-10-2007 16:03-Lutske de Vries-oars-Nijetrijne
215-14-10-2007 16:05-Jan de Vries-monteur-Nijetrijne
216-14-10-2007 16:13-Geert de Leeuw-magasynbeheader-Drachten
217-14-10-2007 19:38-G. Dykstra -Ringia-Húsfrou-Stiens
218-14-10-2007 21:01-Sybrand Bosma-learaar-Bakkefean
219-14-10-2007 22:27-J. de Jong-Beveiligingsbeambte -Drachten
220-15-10-2007 09:50-Wieke de Haan-skriuwster-Mantgum
221-15-10-2007 14:05-Hendrik Boonstra-sanger fan Jitiizer-St.nyk
222-15-10-2007 18:06-wytze en Baukje de Jager-vanHijum-Garagehâlder en skriuwster-Ryptsjerk
223-15-10-2007 20:34-Willem van der Velde-Geograaf -Ljouwert
224-15-10-2007 21:04-Tjitske Talsma-Labordus-Ferkeapmeiwurker-Parregea
225-16-10-2007 09:45-Johannes de Vries-Wegenbou-De Harkema
226-16-10-2007 09:47-Lutske de Vries-vd Tuin -Philips meiwurkster-De Harkema
227-16-10-2007 10:48-Jarig Sipma-Wurkjend yn in finansjele funksje-Grins
228-16-10-2007 11:30-Wiebe van der Vliet-Persoanielsadviseur-Makkingea
229-16-10-2007 12:00-Marc van der Zalm-Webdesigner-Gorredijk
230-16-10-2007 16:44-Baukje Odinga-Oegema-Onderwijzeres-Leeuwarden
231-16-10-2007 19:10-Erik Mozes-Wurktuugkundich yngenieur-Utrecht
232-16-10-2007 20:57-Bianca van den Bogert-Wijnsma-siktaresse-Hurdegaryp
233-17-10-2007 11:25-Liskje Flapper-Dosint Frysk Pabû NHL-Burchwert
234-17-10-2007 14:07-Y. Dykstra-Argeolooch-Ljouwert
235-18-10-2007 11:40-Jelma Wiegersma-Boekferkeaper-Swolle
236-18-10-2007 13:16-wytske valkema-oars-joure
237-18-10-2007 23:31-Egbert Nijenhuis-Service-Monteur-it Hearrenfean
238-18-10-2007 23:39-Riekje Nijenhuis-Oars-it Hearrenfean
239-19-10-2007 00:30-Hedde Brandsma-Foarman Ballast Nedam-Twizel
240-19-10-2007 07:49-Menno Bosma-Mechatronicus-Zwolle
241-19-10-2007 12:21-Saapke Voolstra-Studint-Beetstersweach
242-19-10-2007 14:29-Sanne vd Gaag-Studie Geschiedenis aan de VU-Nu Amsterdam i.v.m. studie 
243-19-10-2007 23:42-Dirk Hielkema-Arbeider-Spijk
244-21-10-2007 09:46-Feike vd Meulen-Isolatieplaatwerker-De Harkema
245-21-10-2007 09:47-Jikke vd Meulen-Hûsfrou-De Harkema
246-21-10-2007 16:48-Johannes Jenze Luhoff-Timmerman-Drachten
247-22-10-2007 17:52-Lucy.Postmus-Ferpleegkundige-Wûns
248-22-10-2007 18:20-Appie vd Meulen-Frachtweinsjaufeur-Ravenswoud
249-22-10-2007 18:48-jurjen tijsma-militair-joure
250-22-10-2007 19:15-Hiske Louwes-Betsjinning-Boalsert
251-24-10-2007 00:35-Paulus Poelman-Undernimmer-De Harkema
252-24-10-2007 00:35-Harmke Poelman-Zuiderveld-Oars-De Harkema
253-25-10-2007 19:44-Evert Wendelaar Bonga-Fotografie-Boalsert
254-26-10-2007 10:36-H. Werkhoven-Gjin-Ljouwerd
255-26-10-2007 11:56-Gerben Gerbrandy-Wethâlder-Gau
256-27-10-2007 15:46-Tjerk Buma-jurist-Amsterdam
257-27-10-2007 17:05-Siebe Siebenga-Postboade-Burgum
258-30-10-2007 13:28-Leo Gorter-auditeur-Drachten
259-30-10-2007 13:30-Douwe van der Meer-Meettechnicus-Burgum
260-30-10-2007 16:39-Alida Linker-oars-Surhuizum
261-30-10-2007 16:43-Baukje Boersma-Philips meiwurkster-Drachten
262-31-10-2007 20:51-Martin Feenstra-Baukunde-Boalsert
263-31-10-2007 20:55-Age Wildschut-meiwurker jachtwerf-Boalsert
264-31-10-2007 21:12-bouke jonkman-laser-witmarsum
265-01-11-2007 23:26-Markus Grafenburg-Teacher-Aurich, now Stuttgart
266-01-11-2007 23:56-Gerrie Rauwerda-Undernimmer (Vishandel Rauwerda)-De Harkema
267-02-11-2007 12:49-Jet Groenhof-Ziekenverzorgster-Drachten
268-04-11-2007 10:02-Bonne de Haan-Ryksambtner-Twizelerheide
269-08-11-2007 13:21-Jan (junior) vd Meulen-Operator-Ravenswoud
270-08-11-2007 13:22-Aaltje vd Meulen-Hûsfrou-Ravenswoud
271-08-11-2007 17:47-Wieger Faber-Philips meiwurker-Aldegea
272-08-11-2007 18:00-Joukje de Vries-Philips meiwurkster-Augustinusga
273-09-11-2007 14:13-Jilles van Zinderen-Advocaat-Utrecht
274-11-11-2007 23:42-Hans Wassenaar-learaar-Marsum
275-12-11-2007 23:02-Tsjits Bruining-vd Bij-Frijwilligster-De Harkema
276-13-11-2007 21:11-Ilse de Graaf-student sociologie-Den Haag
277-15-11-2007 09:01-Jikkie Vosdingh-Philipsmeiwurkster-Joure
278-15-11-2007 09:03-Hendrik Vosdingh-Stritlizzer-Joure
279-15-11-2007 09:15-Thea Noppe-Philips meiwurkster-Drachten
280-15-11-2007 09:32-Reinders Elzinga A-Productie medewerker-Surhuisterveen
281-15-11-2007 09:33-Griet Oppersma-de Vries-Productie medewerker-Nij Beets
282-15-11-2007 09:35-Reinders L-Relatie beheerder LOC-Surhuisterveen
283-15-11-2007 09:37-Boer R-Productie medewerker-Drachten
284-15-11-2007 09:38-Rozema H-Productie medewerker-Friesen Palen
285-15-11-2007 09:39-Oppersma Sj-Vuilnisman-Nij Beets
286-15-11-2007 09:40-Uiterdijk M-Productie medewerker-Zwager Bosch
287-15-11-2007 09:41-Hiemstra A-Productie medewerker-Drachten
288-15-11-2007 11:00-Eelke Minne Westra-Engineer by Philips-Drachten
289-15-11-2007 11:10-Vissia M-Productie medewerker-Zwaagewesteinde
290-15-11-2007 11:11-Elzinga D-Student-Surhuisterveen
291-15-11-2007 11:11-Elzinga Tj-Vut-Kootstertille
292-15-11-2007 11:12-Westra G-Huisvrouw-Bos en Duinen
293-15-11-2007 11:12-Elzinga H-Schilder-Kootstertille
294-15-11-2007 11:13-Koelstra T-Productie medewerker-Zwaagewesteinde
295-15-11-2007 11:14-Netjes K-Frachtweinsjauffeur -Kootstertille
296-15-11-2007 11:14-Drost A-Productie medewerker-Drachten
297-15-11-2007 11:14-Wester M-Frachtweinsjaufeur-Drachten
298-15-11-2007 11:15-Jong A-Productie medewerker-Surhuisterveen
299-15-11-2007 11:16-Kobus A-Strjitlizzer-De Harkema
300-15-11-2007 11:28-Cees van der Meulen-âld-foarsitter FNP-Grou
301-16-11-2007 21:16-Marjan Koops -Waark bie philips (oet Grunningen)-Drachten
302-16-11-2007 21:19-Jannie Kluin-TPQer Philips-Drachten
303-19-11-2007 15:11-Jane Fonda-Actress-Atlanta, USA
304-22-11-2007 17:11-Petra de Haan-Philipsmeiwurkster-Drachten
305-22-11-2007 17:13-Marijke Veenstra-Philipsmeiwurkster-Drachten
306-22-11-2007 18:39-Betty Langhout-Philipsmeiwurkster-Drachten
307-23-11-2007 03:17-Jantine Haitsma-studinte-Wytmarsum
308-23-11-2007 10:47-Renneke Wiersma Batema-Philips meiwurkster-De Harkema
309-23-11-2007 18:00-Dieder de Vries-Scholier-Heelsum (geboren in Leeuwarden)
310-24-11-2007 00:16-Wiggele de Vries-VMBO-Boelenslaan
311-24-11-2007 09:16-Sybren Tjepkema -âld AR riedslid Ferwerderadiel 81 jier-Hallum
312-24-11-2007 09:17-Hendrikje Tjepkema-Bolhuis-Hûsfrou-Hallum
313-24-11-2007 14:07-keimpe de vries-VMBO-Boelenslaan
314-24-11-2007 16:53-Teatske-vwo-Eastermar
315-24-11-2007 16:56-Anneke de Vries-hûsfrou/storteboom meiwurkster-Boelensloane
316-24-11-2007 17:02-Ruurd de Vries-kachelhouthândelaar-Boelensloane
317-25-11-2007 21:21-Geert Veenstra-Ald seemân-De Harkema
318-27-11-2007 08:39-Durk vd Schaaf-Ald riedslid Menameradiel-Bitgumermûne
319-29-11-2007 01:34-Mario Frieswijk-leraar -Leeuwarden
320-01-12-2007 19:08-Marco Tiemens-VMBO-Harkema
321-01-12-2007 22:37-Kenny de Boer-timmerman-Stroobos
322-02-12-2007 14:16-Jeltsje de Vries-HBO verpleegkunde-Boelensloane
323-02-12-2007 22:09-Bertus Jans Postma-Ald Dosint Technyske Universiteit Eindhoven-Bitgummole
324-04-12-2007 18:28-Korrie Nicolai-Philips meiwurkster-Stynsgea
325-06-12-2007 17:16-Marike Santhuizen-Studint orthoptie-Utrecht
326-06-12-2007 22:27-Haije v/d Schaaf-Sjauffeur mindervaliden-Bitgummole
327-11-12-2007 13:02-Astrid Wagenaar-Philips meiwurkster-Koartehimmen
328-17-12-2007 11:43-G.Idsardi-skoalmaster-Twizelerheide
329-18-12-2007 09:56-S.J. Soepboer-Kwaliteitsengineer-Drachten
330-26-12-2007 13:58-Sipke Storm-Aluminium bewreker-Buitenpost
331-06-01-2008 12:19-Klaas Bruinsma-Ald learaar Ingelsk (en literêr oersetter, bygelyks Ilias en de Odusseia fan Homêros)-Drachten 
332-07-01-2008 17:31-tjitske hoeksma-ambtenaar-woudsend
333-08-01-2008 21:14-Aeltsje de Groot-Zantema-Undernimmer-Stiens
334-09-01-2008 21:12-Simen Cnossen -Ald riedslid (85 jier)-Snits
335-13-01-2008 01:58-Roelof Hofma-Bedriuwsanalist IT-Almere
336-18-01-2008 19:53-Arjen Tjerk Loonstra-Undernimmer: musiek/ICT-Lemmer
337-18-01-2008 20:44-B Boonstra--Dokkum
338-18-02-2008 22:13-goasse doekeles brouwer-frysk en frij utjouwerij-ljouwert
339-19-02-2008 22:37-Frans van Kammen-Vapro Operator Philips-Drachten
340-19-02-2008 22:42-Jannie van Kammen-PGB-er-Drachten
341-19-02-2008 22:43-Jelle van Kammen-Timmerman-Drachten
342-19-02-2008 22:43-Tjitske van Kammen-Skoalle-Drachten
343-20-02-2008 16:29-Sytse Wilkens-maintenance engineer-eastermar
344-21-02-2008 21:32-Albert de Vries-EPO-München, Dútslân
345-27-02-2008 00:45-Pier Boorsma-Dichter -Grins
346-27-02-2008 23:07-Jan v.d.baan-leraar;foarsitter Willem Betongroep;foarsitter FNP Boarnsterhim;-grou
347-22-03-2008 21:29-Henk Hamstra-Hûsman-De Harkema
348-22-03-2008 21:31-Elly Hamstra- vd Bij-Bakker C1000-De Harkema
349-22-03-2008 21:33-Pieter Hamstra-Op skoalle (Friese Poort)-De Harkema
350-28-03-2008 12:43-Jacob Tjitze Broers-Izerflechter en toanielspiler (Eye Wykstra)-De Harkema
351-28-03-2008 13:41-Janke Broers - Groen-Hûsfrou en oppasser-De Harkema
352-28-03-2008 13:52-Harm Groen-Timmerman-De Harkema
353-28-03-2008 13:52-Johan Groen-Izerflechter-De Harkema
354-28-03-2008 13:53-Karin v/d Bosch-Ferpleechkundige-De Harkema
355-28-03-2008 14:12-Fokke Broers-Learaar (pensjoen)-Burgum
356-28-03-2008 14:14-Greet Broers-Learares (pensjoen)-Burgum
357-28-03-2008 19:45-Sikke Zuidema-Izerflechter-De Harkema
358-01-04-2008 21:42-Boele vd Veen-Gepensjoneerd jongereinlieder en frijwilliger themapark Harkema-Koatstertille
359-10-04-2008 09:59-Hein Boersma-Foarsitter FNP Skarsterlân-Sint Nyk
360-10-04-2008 18:59-Jan Hendrik Rinsma-Winkelman-Lippenhuzen
361-21-04-2008 19:11-Friso Elster---Berlin, Dutslan
362-06-07-2008 18:21-Rene de Jong-Undernimmer Reklame-Media yn Drachten-Nij Beets
363-21-09-2008 21:03-Antsje Hoekstra - Enting-Hûsfrou en frijwilligster Ot en Sien-museum en de Sinneblom-Harkema
364-30-09-2008 14:54-Siem de Vlasll-túnfoarmjouwer-Ljouwert
365-01-10-2008 20:40-Martinus Jellema-Skriuwer/Toskedokter/Wierhytssiker-Mullum
366-03-10-2008 18:14-A Veenstra-studinte-Grins
367-11-10-2008 17:05-Egbert Veenstra-Skilder-De Harkema
368-11-10-2008 19:54-Sierk Meijer-Quality Engineer-Emmen
369-11-10-2008 20:01-Wytske Meijer Elzinga-Husfrou-Emmen
370-15-10-2008 14:24-Henk Leeuw-Beveiliger-Drachten
371-22-10-2008 13:34-Dominicus Hettinga-Consultancy-Drachten
372-22-10-2008 13:34-jaap van dam-logistiek-nijega
373-22-10-2008 13:35-Tjisse Visser-Logge manager-Nijega
374-06-11-2008 10:00-Schouwtje Scholte-Tjeerdsma--Grou
375-17-11-2008 22:18-Jehannes Stienstra-Ald Skips-ôfbouwer-De Harkema
376-17-11-2008 22:19-Lieske Stienstra- vd Bij-Hûsfrou-De Harkema
377-29-11-2008 14:12-R.A. van Beem-Plysjeman-Utrecht
378-11-12-2008 00:02-Pieter van der Kooi-Voeger-De Harkema
379-11-12-2008 00:05-Wia van der Kooi-Boonstra-Studerende mem-De Harkema
380-05-01-2009 12:12-sikko de jong-eartiids ynspekteur fan it ûnderwiis-ryptsjerk
381-06-01-2009 17:09-Fonger Ringnalda-riedslid FNP Wymbritseradiel-Wâldsein
382-10-01-2009 21:56-Alex Koenen-Kafeehâlder, it Stee foar Iters en Drinkers-Surhûsterfean
383-13-01-2009 00:10-J.van der Wal-zelfstandig-Garyp
384-13-01-2009 12:40-Seye Herke Brinkman-Hannelsman-Skûlenboarch
385-14-01-2009 18:39-Wopke Berend Veenstra-boer-boelensloane
386-16-01-2009 08:53-Iwan de Haan-ICT-er-Drachten
387-19-02-2009 12:05-Sytze Burgsma-skoalmaster-Ljouwert
388-27-03-2009 10:45-REINDER DE BOER-MASTER-SPANNUM
389-29-03-2009 17:32-Anco Oosterkamp-Havo-Bontebok
390-29-03-2009 17:32-Chris van Hes -PABO-Sint Jânsgea
391-13-04-2009 21:32-Tobias Driesprong-HAVO-Drachten
392-13-04-2009 21:34-Anne Postma-Maatschappelijk wurker-Grins
393-13-04-2009 21:47-Karen-Optisjen-Zwolle/ Burgum
394-13-04-2009 21:52-eildert meeter-skutsje en hekraderboot ondernimmer-akkrum
395-13-04-2009 21:53-Anneke Akkerman-administratief medewerker-Franeker
396-13-04-2009 21:54-michel veenema-mz ouderenzorg studie te leeuwarden-de knipe
397-13-04-2009 21:57-Ricardo Brouwer-Presintator/ferslachjouwer Froeks.TV-Kollum
398-13-04-2009 21:58-Gerbrich de Jong-Nederlânske en Fryske taal en kultuer-Burgum
399-13-04-2009 22:04-Wychman Dijkstra-Internasjonale Betrekkings en Organisaasje-Grins
400-13-04-2009 22:23-Jelle Hofstra-AOW-er-De Gordyk
401-13-04-2009 22:25-LE ROUX-Studzje-POISSY
402-13-04-2009 22:39-Dhr. Drs. J.J. Sieswerda-Voormalig D66 statenlid-Bakkefean / Bakkeveen
403-13-04-2009 22:50-Andrew Poortinga--
404-13-04-2009 22:52-pedro-magazin-Alkmaar
405-13-04-2009 22:57-folkert de jong-afgekeurt voorheen int.chauffeur-snits
406-13-04-2009 22:59-Horstmann Bernhard-kantoorbediende-D- 26683 Saterland
407-13-04-2009 22:59-jeltsje brink--damwâld
408-13-04-2009 23:07-H.J.T. van Uum-Student Economie / Studint Ekonomy-Gouda
409-13-04-2009 23:07-Janwillem Bethlehem-Schade-expert-Tsjalbert
410-13-04-2009 23:10-Samantha Stobbe-Scholier-Drachten
411-13-04-2009 23:25-Josep Sort-Professor University-Cornellà de Llobregat, Catalonia
412-13-04-2009 23:37-Nick Dennis van der Wijk-Facilitair Leidinggevende-Surhústerfean
413-14-04-2009 00:03-Jan Harmen Wignand-Wittenskipper-Dublin
414-14-04-2009 01:19-Geart-Jan Benedictus-VWO-Boelensloane
415-14-04-2009 01:35-Gauke Halbersma-Retired-Vancouver, Canada
416-14-04-2009 01:47-Marije Benedictus-Geneeskunde-Boelensloane
417-14-04-2009 04:24-Bruce Martin Buursma-Writer-Grand Haven, Michigan USA
418-14-04-2009 08:20-anna--weurt
419-14-04-2009 08:29-Ruth Bootsma-Student Klassieken te Nijmegen-Malden
420-14-04-2009 08:39-johan-pension-apeldoorn
421-14-04-2009 09:35-jacqueline Wartena-Undernimmer-Ljouwert
422-14-04-2009 10:02-Alle Meije Wink-ûndersiker-London, UK
423-14-04-2009 10:09-Baukje Muizelaar-Oars-Laar, Duitsland
424-14-04-2009 10:23-s.hofstee-aow-gorredijk
425-14-04-2009 10:31-jentsje de jong-undernimmer-burdaard
426-14-04-2009 10:35-Petra Bernardus- van der Heide-Gastfrou yn de Horeka-de Jouwer
427-14-04-2009 11:28-Jentsje de Vreeze-engineer werkfoarbereider-Jirnsum
428-14-04-2009 12:09-Yvonne Groenendal-Adm. meiwurkster-Balk
429-14-04-2009 12:31-yves sempels-student archeologie-Drieslinter--Vlaanderen
430-14-04-2009 13:07-Pascal -Muzikant/Producer-Leeuwarden
431-14-04-2009 13:39-Reitze Tjerkstra-Stonemason-Vancouver
432-14-04-2009 13:40-Bauwina Curre-Gehandicapten zorg-Dieren
433-14-04-2009 13:43-freddy hoekstra-op de havo-De Harkema
434-14-04-2009 13:49-Deborah de Groot-MBO -Anjum
435-14-04-2009 13:51-Elbrich van der Velde-Bos en natuurbeheer-Arnhem en Kolllum
436-14-04-2009 13:52-Carin Reitsma-full-time mem-Baard
437-14-04-2009 13:58-sybe--burgum
438-14-04-2009 14:00-Limmy Nijmeijer-Huisvrouw-Heerenveen
439-14-04-2009 14:06-Bonne Elzinga-Student-Joure
440-14-04-2009 14:26-Sint Smeding-ICT-ûndernimmer (Smeding Concepts)-Ljouwert
441-14-04-2009 14:39-Jelmer Woudstra-Student (MBI)-Damwald
442-14-04-2009 14:39-Marcel van der Veer-Stúdzje (Horeca ondernemer Maneger)-Warns
443-14-04-2009 14:53-Femke Klamer-mbo 4 milieutoezicht-Burgum
444-14-04-2009 15:37-Linda Ytsma-SPW -It Hearrenfean
445-14-04-2009 15:43-Attie Loopstra - van der Woude--drachtster Kompenije
446-14-04-2009 15:56-Minne Koopmans-Havo 3-Abbega
447-14-04-2009 15:58-André van der Meer-Feilingmeiwurker op Blommefeiling Aalsmeer-Hoofddorp
448-14-04-2009 15:58-David Vanderveen--Amerika
449-14-04-2009 15:59-Sarah Vanderveen--Amerika
450-14-04-2009 15:59-Schuyler Vanderveen-Student-Amerika
451-14-04-2009 15:59-Willem Vanderveen--Amerika
452-14-04-2009 16:08-Miranda-VMBO-Elahuizen
453-14-04-2009 16:14-J.Wagenaar-ûndernimmer-Hearenfean
454-14-04-2009 16:16-Marianne de rooij-versorgende-Hommerts
455-14-04-2009 16:17-Annet Postma-Atheneum-De Himrik
456-14-04-2009 16:18-Theo Zeinstra-Student Gruthândel-De Westreen
457-14-04-2009 16:19-sjoey-poiesz -de westereen
458-14-04-2009 16:26-Janneke Booi-Stúdzje-Eastermar
459-14-04-2009 16:31-tjalling-groenvoorziening-tytsjerk
460-14-04-2009 16:44-Harmen Krekt-techniek-Drachten
461-14-04-2009 16:45-Marije Jellema-stúdzje VZ-IG-Peins
462-14-04-2009 16:49-dirk-leadjitter-ljouwerd
463-14-04-2009 16:56-EP van der Wal-Chemisk Technoloog-Grins / Gaesterlân
464-14-04-2009 16:59-Hanne van der Hoek-CIOS te Hearrenfean-Bolsaert
465-14-04-2009 17:14-Petra Yntema-Pabû-Easterein
466-14-04-2009 17:18-Froukje Pitstra-Stúdzje/Oars-Grins
467-14-04-2009 17:18-Sabine Bos-Beveiliging-Ijmuiden
468-14-04-2009 17:18-H.M. de Hoop-chauffeur-Monster
469-14-04-2009 17:28-hotze-skoalle-westhem
470-14-04-2009 17:33-Henk de Groot-weinmonteur-Nijhoarne
471-14-04-2009 17:33-Tamme Oosterhof-undernimmer-Ljouwert
472-14-04-2009 17:40-Jan Wedman-Systeem intergrator-Boelensloane
473-14-04-2009 17:55-Ineke Wijnsma-Culturele Antropologie-Utrecht
474-14-04-2009 17:59-Douwe Attema-Werktuigbouwkunde-Enschede
475-14-04-2009 18:05-Auke van der Ploeg-Friese Poort-Broeksterwâld
476-14-04-2009 18:27-Geartsje Reijenga van der Wal-Mem-witmarsum
477-14-04-2009 18:39-Dukke Wiersma-Juf fan groep 8-Skingen
478-14-04-2009 19:07-Hans Kroodsma-Ecoloog-Cothen
479-14-04-2009 19:13-Martin-Age Osinga-mbo bouw-Koufurderrige
480-14-04-2009 19:30-Liesbeth-VWO-Akkerman
481-14-04-2009 19:38-hendricus de graaf-lasaulec-grou
482-14-04-2009 20:27-Margreet-rechtenstudie-Veenendaal
483-14-04-2009 20:34-Evelyn Bruinsma-Leisure, Sports & Wellness-Groningen
484-14-04-2009 20:55-Francisca Hagen-studente journalistiek-Leusden
485-14-04-2009 20:59-Fardou Haisma-Havo 4, (bijbaan) werkende in de bediening.-Bakkefean
486-14-04-2009 21:27-Christine bosma-havo-drachtster kompenije
487-14-04-2009 21:27-Piet Bouma-verpleegkundige-Winterswijk
488-14-04-2009 21:30-Annatea de Vries-secretaresse op in notaris kantoar-Ljouwert
489-14-04-2009 21:57-WilSon-Webûntwerper-Skarsterbrêge
490-14-04-2009 22:08-Margreet Houtman-Studente Dierverzorging-Zeewolde
491-14-04-2009 22:22-Kees Pitstra-uitvoerder sr wegenbouw-Drachten
492-14-04-2009 22:33-margreeth eringa-student scenografie-grins
493-14-04-2009 22:46-jelle koornstra-gemeente ambtner-snits
494-15-04-2009 07:20-Joost de Jong-Militair-Amersfoort
495-15-04-2009 08:08-frerik samplonius-schipper-wijckel
496-15-04-2009 08:29-Geke Haisma-Drukker-Bakkeveen
497-15-04-2009 09:13-Nynke Dam-Detailhandel FC Heerenveen-Gersleat
498-15-04-2009 09:38-Almar Wildschut-NUON-Harlingen
499-15-04-2009 16:07-Esther Bosma-Geneeskunde-Surhuisterveen
500-15-04-2009 16:28-Kent Broersma-Retired / -Yucaipa, California U.S.A.
501-15-04-2009 18:00-Stephan N.J. Kurpershoek-Learkrêft-Easterwierrum
502-15-04-2009 18:03-durk kamminga -lasker-drachten
503-15-04-2009 18:57-Jacob Born-prosesferbetterer-Ljouwert
504-15-04-2009 20:57-hilbrand bakker-leanwurker-Tsjom
505-15-04-2009 21:42-Ype Dijkstra-Operator-De Jouwer
506-15-04-2009 22:23-dukke tuinenga-sosjaal tjinstferliener-ljouwert
507-15-04-2009 23:48-Jan Rienk de Boer-Boer en Bankier-De Rottefalle
508-16-04-2009 09:46-Meindert Reitsma-3e klas VWO-Wytgaard
509-16-04-2009 12:44-Kayleigh Goldsmith-frijheids strider-Ljouwert
510-16-04-2009 17:39-Gerben Sjoerd Wiersma-Frys om utens!-Den Helder
511-16-04-2009 19:08-Jetske Palma-Studint-Easterbierrum
512-16-04-2009 19:46-Berend Ytsma-Utstjoerkrêft-Noardburgum
513-16-04-2009 20:25-wytske couperus-VWO-dronryp
514-17-04-2009 08:03-Jan Tjeerd Rinia-Ondernemer-Amsterdam
515-17-04-2009 12:58-M. Nekeman-Tinker-Giethoorn
516-17-04-2009 23:25-Christina Bos-Vastgoed & makelaardij-Drachten
517-18-04-2009 22:10-H.Siebenga-Renovatie-Oud-Heusden
518-19-04-2009 08:48-Remmelt Wester-Servicemonteur-Drachten
519-19-04-2009 09:37-marco oost-hovenier-Easterlittens
520-19-04-2009 10:50-henk miedema-leanwurker/veehalder-stiens
521-19-04-2009 16:45-M.H.J. van Assen-Beveiliger-Leeuwarden
522-20-04-2009 09:50-André Zandstra-Heit-Ljouwert
523-23-04-2009 10:28-Sietse Terpstra-Havo op it Bogerman Snits-Sibrandabuorren
524-26-04-2009 21:55-gw veenstra-mer-Rottefalle 
525-29-04-2009 20:09-Sjoerdje Pitstra-Doktersassistente-Surhusterfean
526-29-04-2009 22:06-Dennis de Boer-Internet-United States
527-03-05-2009 11:09-Tjits Eilander vd bij-hûsfrou-Harkema
528-03-05-2009 11:09-Feike Eilander -frachtwein sjauffeur-Harkema
529-03-05-2009 11:09-W Eilander --Harkema
530-03-05-2009 11:10-FK Eilander --Harkema
531-03-05-2009 11:10-W Eilander --Harkema
532-03-05-2009 11:10-AW Eilander --Harkema
533-04-05-2009 14:46-Jaap Ronner-Student BE-Doetinchem
534-17-05-2009 16:40-Marius Bauer-Sjef Sie Skjinning en Kwaliteit Kontrole-Alexandria, Ontario (earder It Hearrenfean)
535-02-06-2009 22:18-michel veenema-alderensoarg-de knipe
536-04-06-2009 08:41-Anna Kromkamp-student-Ljouwert
537-09-08-2009 17:05-Berber Visser-Peuter-Nijega
538-25-08-2009 06:47-Hindrik W. L.-Oars-Kaiserslautern
539-28-08-2009 09:16-Nynke Beetstra-foarsitter FNP-Grou
540-31-08-2009 17:56-henk miedema-leanwurk student-stiens
541-31-08-2009 17:59-Hendrik Grunstra-Technische Informatica-Gau
542-31-08-2009 18:00-Ramona Visser-Psychologie-Damwâld
543-31-08-2009 18:10-Henny Veenstra-Verpleegkundige-Drachten
544-31-08-2009 18:34-Sievert Schreiber-Gastheer Hotel Princenhof-Fryslân
545-31-08-2009 18:42-B.de Vries-apothekersassistente-Damwald
546-31-08-2009 18:52-gerard wijnsma-frezer-Damwâld
547-31-08-2009 19:05-JITIIZER-Artyst-Sint Nyk
548-31-08-2009 19:06-Josse-Artyst-Sint Nyk
549-31-08-2009 19:07-WilSon-Artyst-Skarsterbrêge
550-31-08-2009 19:07-Tommy-Artyst-Sint Nyk
551-31-08-2009 19:07-Bongel-Artyst-Rotsterhaule
552-31-08-2009 19:15-Alie ten Brink-manager-Heerlen
553-31-08-2009 19:39-D. van Wieren-Medisch secretaresse -Kollum 
554-31-08-2009 19:54-annie postma ros-skjinmakster-dokkum
555-31-08-2009 20:14-Jan O.-Business & IT -Dokkum
556-31-08-2009 20:20-N.D. Nicolai-oannimmer-Ljiouwert
557-01-09-2009 05:37-W.T. Miedema-Oars-Oerterp
558-01-09-2009 09:31-pieter-studie electrotechniek-koudum
559-01-09-2009 11:06-trienus schaper-lasbaas-koudum
560-01-09-2009 14:50-Sikke Postma-finansjeel meiwurker-Dokkum
561-01-09-2009 16:19-Jan Sikke van der Zwaag-Seeman-Drachten
562-01-09-2009 18:19-Folker Frommeyer-Consultant-Dubai, United Arab Emirates
563-03-09-2009 13:03-Hendrik Ernst-KoekieBakker-Hallum
564-04-09-2009 16:00-Tjitske -assistente zmlk-skoalle-Damwald
565-04-09-2009 19:08-Rianne Douwina Sienema-Pedagogische medewerker/ Student pabo-Groningen
566-05-09-2009 14:36-Gerrit-loodgieter-Damwâld
567-06-09-2009 10:49-Harm Willem-Leraar-Leiden
568-13-09-2009 19:56-ietsje meems-dietist en student-grins
569-11-10-2009 12:26-peter van ooijen -zorg-wijk bij duurstede
570-08-11-2009 19:11-Froukje -Oars-Drachten
571-17-11-2009 21:59-Daniël-studint-Dokkum/Amsterdam
572-03-12-2009 22:10-Stevina Visser-Verzorger voor Tjisse Visser en oppas voor Berber-Nijega
573-17-12-2009 21:36-Johannes Annema-Stúdzje/Berop/Oars-Westergeest
574-18-12-2009 19:36-Gerke Kootstra-Medisch Instrumentatietechnicus-Harkema
575-06-01-2010 15:39-Erik Huisman-PABO-Gerdyk
576-17-01-2010 18:24-Jelmer van der Hem-studint/meiwurker op in sikretariaat-Grins
577-17-01-2010 21:29-Marten van der Veen-politikus-Twizelerheide
578-18-01-2010 19:24-Jan Auke Veenstra-Ambtner-Ljouwert
579-18-01-2010 21:56-dykstra-mbo-easterwalde
580-19-01-2010 12:54-Antsje Hoekstra - Enting-Hûsfrou-De Harkema
581-19-01-2010 16:51-J.H.Piebenga-Pinsjonearre dir.basisskoalle-Bears
582-19-01-2010 18:13-J.Kamstra-amtner-Twizelerheide
583-20-01-2010 21:28-I Bylsma-_-Twizelerheide
584-20-01-2010 22:46-Sytse Algra-amtner-Frjentsjer
585-22-01-2010 18:37-Baukje Stavinga-oersetter-Jirnsum
586-23-01-2010 15:59-Sikke Piebenga-learaar-Frjentsjer
587-23-01-2010 18:13-Folkersma--Drachten
588-24-01-2010 07:34-jeen pool-monteur/losker-Oldemarkt
589-24-01-2010 16:38-sake vd kloet-selstannich-boelensloane
590-24-01-2010 22:57-Gerard Jonkers--Boalswert
591-25-01-2010 18:16-Rop Dykstra-Grafysk Foarmjouwer-De Jouwer
592-02-02-2010 10:38-Jantsje Rijpma-meiwurker glesfabricant-Seisbierrum
593-07-02-2010 11:15-Jelte Liemburg-VWO-Mildam
594-02-03-2010 16:49-W. de Vries--Ljouwert
595-05-03-2010 21:27-Nynke Schoorstra-Bosma-pjutteliedster-Ternaard
596-05-04-2010 17:31-Jan Lammert Prinsen-teamlieder op FU skoalle-Boalsert
597-07-04-2010 14:49-Jan van der Vlugt-ryksamtner-Aldehaske
598-13-04-2010 23:20-Henk Cuperus- Undernimmer-Ter Aar
599-18-04-2010 22:18-Gerda Pieterse-Waanders-Archtectural Technologist-Richards Bay, South Africa
600-19-04-2010 09:59-cosyn anita-healtcare work with old people-cardijnlaan 7 9880 aalter belgium
601-19-04-2010 17:51-Elsabe Pieterse--
602-21-04-2010 20:46-Robert Eppinga-helper-lippenhuzen
603-28-04-2010 21:38-Rommert Tjeerdsma-skriuwer/boekekeapman-Marrum
604-12-05-2010 15:08-Jornt Elzinga-Studint-Hallum
605-28-05-2010 09:01-J. Meester-Studint Ingelsk & riedslid-Rottum (Skarsterlân, Fryslân)
606-30-05-2010 01:59-Jacob Lageveen-Ondernemer-Lemmer
607-31-05-2010 04:33-Gerard Nijenhuis-Student-Lemmer
608-31-05-2010 04:33-Dirk de Weerd-Student-Sneek
609-31-05-2010 04:34-Ernst-Jurjen Terpstra-Student-Lemmer
610-31-05-2010 04:35-Jan Visser-Student-Lemmer
611-31-05-2010 16:24-Kees Abe--Drylts
612-31-05-2010 22:53-Henk Minkema-studint-de knipe
613-15-06-2010 23:34-Hessel Hartmans-Student-Grins
614-18-01-2019 00:43-Sander Hoekstra - Undernimmer  brânbefeiliging - Oerterp
615-01-02-2021 23:56 -Rein vd Wal - âld ûnderwizer - Steatelid - Surhústerfean
616 Wa is de folgjende?